Allmänna och särskilda resevillkor

Slide background

Resevillkor

De allmänna resevillkoren kompletteras av Rollin’Snow AB:s särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Rollin’Snow AB:s gällande resevillkor och anmälan är bindande. Rollin’Snow AB förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar.

 

1. AVTALET

1.1. Rollin’Snow ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1. Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse Rollin’Snow med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2. Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2. Rollin’Snow ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.2.1. Resenären ansvarar för att han kan nås av meddelande under den mailadress och telefonnummer han anger vid bokningen.

1.3. Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts till huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1. Som avrese- och ankomsort avses den avreseplats varifrån researrangörens buss/flyg avgår. Researrangören fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenär vid försening.

1.4. Avtalet är bindande för parterna när Rollin’Snow skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt Rollin’Snows anvisningar.

1.5. Rollin’Snow ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6. Önskemål garanteras inte.

1.7. Missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/deltagarbeviset, restid, inkvartering, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas. Muntliga beställningar till inbokningspersonalen skall för att kunna åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade. Att Rollin’Snow tar emot önskemål, t ex beträffande resenärens önskan att bo på viss våning eller i viss lägenhet, innebär ej att Rollin’Snow garanterar att önskemålet blir uppfyllt.

1.8. En ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal.

1.9. Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på avreseplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

 

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår i avtalet.

2.2. Rollin’Snow får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3. Rollin’Snow får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1. Rollin’Snows anmälningsavgift är 1500 kronor per person på resor inom Europa. Om inget annat anges skall anmälningsavgiften erläggas senast tredje dagen efter bokandet av resan. Rollin’Snow har rätt att avboka resenär som ej erlagt anmälningsavgift inom avtalad tid.

2.4. Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1. Slutbetalningen för resan skall vara Rollin’Snow tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat angivits. Har inte full betalning för resan kommit Rollin’Snow tillhanda senast 25 dagar före avresedagen, äger Rollin’Snow rätten att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning inom 30 dagar före avresan skall det totala priset för resan erläggas omedelbart med kort via vår hemsida. Erläggs inte slutbetalningen omedelbart äger Rollin’Snow rätt att avboka resan. Önskar resenären s.k. avbeställningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan, avgiften är 6 % av resans pris. Avgiften för avbeställningsskyddet erlägges samtidigt som anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbeställning eller annulering.

 

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN

3.1. Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Kostnadsfri avbeställning kan göras senast tredje dagen efter anmälan under förutsättning att sådan göres senast 30 dagar före avresan. Vid fastställande av resans pris skall resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid flygresor med reguljärflyg gäller särskilda av- och ombokningsvillkor beroende på flygbolag och biljettkategori. Om inget annat anges, kan flygbiljetten inte avbokas eller ändras. Vid de tillfällen där flygbolaget tillåter ändringar är Rollin’Snows ändringskostnad 250 kronor utöver det som flygbolaget tar i kostnad för att genomföra ändringen. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar för avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4. Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.1.5. För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2. Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Vid fastställande av resans pris skall resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.2. har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1. Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av Rollin’Snows reseinformation. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris, dock högst 200 kronor.

3.2.2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denne händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.2.1. Händelsen som beskrivs i 3.2.2 skall kunna styrkas skriftligen av berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag.

3.2.3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd i punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 

3.2.4.1. Om en eller flera personer från ett sällskap, som bokat sin resa med gemensam inkvartering, avbeställer utan giltigt skäl enligt punkt 3.2.1 – 3.2.3 har Rollin’Snow rätt att debitera tombäddstillägg. (Gäller om det ej finns skäliga möjligheter att byta inkvartering).

3.2.4.2. Som resesällskap betraktas de resenärer som bokat sin resa med gemensam inkvartering. Resesällskapet är gemensamt ansvariga för erläggande av betalning av resans pris och ev. kostnader i samband med avbeställning.

3.2.5. Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd i punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6. Resenären skall avbeställa resan så omgående efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3. Avbeställning skall ske på det sätt som anges på hemsidan, reseinformationen eller i färdhandlingarna.

3.3.1. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakta Rollin’Snow per telefon 08-403 094 94 eller på mail info@rollinsnow.se

3.4. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

3.4.1. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären.

3.4.2. Avbeställning vid sjukdom. I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan vid anmälan till resan utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift (se punkt 2.4.1) som avser avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan och kan inte tilläggas i efterhand. Detta skydd gäller vid fall nämnda i punkterna 3.2.1 – 3.2.3.

Observera att avbeställningen måste komma Rollin’Snow tillhanda före avresa för att avbeställningsskyddet skall kunna träda i kraft. Behörig läkare skall skriftligen avråda resenären från resan för att avbeställningen skall vara giltig. Läkarintyget skall för att beaktas vara Rollin’Snow tillhanda senast 1 vecka efter avbeställningen. Läkarintygets giltighet förutsätter personligt besök. Intyg från Försäkringskassan är ej tillräckligt.

Läkarintyget skall innehålla följande upplysningar:

1) Diagnos

2) Datum för första undersökning/behandling som ligger till grund för läkarens avrådande till resa. Läkarintyget skall vara utfärdat på brevpapper med läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt med läkarens namnförtydligande genom stämpel. Om resenären lider av någon kronisk åkomma som inte borde innebära något hinder för att resa eller om resenär drabbas av någon åkomma av övergående art och därför ej vill avbeställa resan så skall läkare konsulteras och rekommendera kvarstående på resan. Denna rekommendation skall framgå på intyget om resan måste avbeställas.

Avbeställning av resa. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resan uppkommer. Kontakta Rollin’Snow på telefon 08-403 094 94. Akuta avbokningar kan även ske på guidernas jourtelefon. Numret finns på resebeviset. Observera att avbeställning måste komma Rollin’Snow tillhanda före avresan för att avbeställningsskyddet skall gälla.

 

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1. Resenären har rätt att ändra avtalet om Rollin’Snow medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från Rollin’Snow eller annan.

 

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Rollin’Snow eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2. Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Rollin’Snow eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om Rollin’Snow kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.3. Då inga hinder föreligger kan en namnändring, fram till 14 dagar före avresa, ändras utan kostnad. En namnändring senare än 14 dagar före avresa ske mot en kostnad av 250 kronor per ändrat namn.

 

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1. Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1. Rollin’Snow får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2. Om Rollin’Snow avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska Rollin’Snow underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1. Inträffar kostnadsökningar för Rollin’Snow efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får Rollin’Snow höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a)           ändringar i transportkostnader

(b)           ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c)           ändringar i växelkurser som påverkar Rollin’Snows kostnader för resan.

6.2.2. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som Rollin’Snow drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Rollin’Snow är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3. Resans pris ska sänkas om Rollin’Snows kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4. Rollin’Snow ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1. Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. De kan därför komma att justeras vid ett eller flera tillfällen före avresa. Rollin’Snow skall dock senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. Om de angivna avgångstiderna för ut- eller hemrisa avviker med mer än åtta timmar från den preliminära bokningsbekräftelsen har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens rätt till ändringar före avresa. Om resenären önskar frånträda avtalet skall detta meddelas Rollin’Snow inom skälig tid från det att resenären fått information om ändrade avgångstider.

6.3.2. Reser du med flyg så kan du få en preliminär avresetid från resmålet till flygplatsen genom att fråga din resesäljare. Avresetiden fastställs först dagen före avresa på resmålet av Rollin’Snow i samråd med den lokala trafik- och polismyndigheten. Rådande eller väntande trafik- eller väderförhållande samt andra oförutsedda händelser kan påverka avresetiden så att skidåkning på avresedagen helt eller delvis uteblir. Under högsäsongen, vecka 7, 8 och 9, kan längre transfertid mellan flygplats och resmål förväntas.

6.4. Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1. Resenären får frånträda avtalet om Rollin’Snow inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2. Resenären ska inom skälig tid meddela Rollin’Snow eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5. Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1. Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är likvärdig eller högre kvalitet, om Rollin’Snow kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3. Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om Rollin’Snow ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6. Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1. I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från Rollin’Snow, om det är skäligt.

6.6.2. Rätt till skadestånd på grund av att Rollin’Snow ställt in resan föreligger inte, om Rollin’Snow visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför Rollin’Snows kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.2.1. Det minimiantal anmälda resenärer som krävs för att Rollin’Snow skall genomföra sina resor är 25 personer per bussresa, 75 personer per flygresa samt 40 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. Inställes resan skall resenären återfå hela det belopp som betalats före resan. Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till den som anmält sig till resan.

6.6.3. Beror det på någon som Rollin’Snow har anlitat att resan har ställts in, är Rollin’Snow fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7. Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1. Såväl Rollin’Snow som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1. Uteblivna prestationer

7.1.1. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska Rollin’Snow ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska Rollin’Snow, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2. Andra fel och brister

7.2.1. Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2. Resenären har inte rätt till skadestånd, om Rollin’Snow visar att felet beror på ett hinder utanför Rollin’Snows kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3. Om felet beror på någon som Rollin’Snow har anlitat, är Rollin’Snow fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska Rollin’Snow genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3. Skadeståndets omfattning

7.3.1. Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1. Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Rollin’Snow eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2. Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om Rollin’Snow eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid om tro och heder.

8.3. Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska Rollin’Snow eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1. Arrangörens anvisningar

9.1.1. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Rollin’Snow anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Rollin’Snow häva avtalet.

9.2. Resenärens ansvar för skada

9.2.1. Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar Rollin’Snow. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som Rollin’Snow anlitar för att medverka vid resans genomförande.

9.2.1.1. Vid eventuell sjukdom under resan åligger det resenären att själv bestrida alla kostnader i samband med sjukdomen såsom kostnader för eventuell läkarvård, sjukhusvistelse, särskild hemtransport etc. Resenär som är medveten om att dennes hälsotillstånd är sviktande, är skyldig att före beställning av resan konsultera läkare samt deltar i resan på eget ansvar.

9.3. Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1. Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Rollin’Snow eller återförsäljaren.

9.3.3. Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av Rollin’Snow.

9.4. Avvikande från arrangemanget

9.4.1. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Rollin’Snow eller dennes representant.

9.4.1.1. Resenär som bokat endast buss-/flygstol eller bor på egen hand i anslutning till hemresan ska kontakta Rollin’Snows representant på resmålet senast 24 timmar före hemresan för att få hemresetiden bekräftad. Resenär som underlåter att skaffa sig information om eventuell tidtabelländring och därför missar buss/flyg har förverkat sin rätt till hemresa.

 

10. TVISTLÖSNING

10.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

11. KOMPLETTERANDE SÄRSKILDA VILLKOR

11.1. Ospecificerad förläggning

Arrangemanget sammanställs på resmålet av de disponibla bäddar som finns att tillgå, vilket innebär att inkvartering kan ske på hotell som inte finns presenterade i katalogen. Inkvarteringen är ofta av mycket enkel standard och kan anvisas först vid ankomsten på resmålet. Lägenheten/rummet kan delas med andra resenärer. En ospecificerad resa är inte en realisation av en resa som finns i katalogen. Resenärer med kvalitetskrav rekommenderas att alltid köpa specificerad resa.

11.2. Bagage/resenärens personliga tillhörigheter

11.2.1. Bussbagage – Av hänsyn till bagageutrymmet samt bussens säkerhet får du maximalt ta med dig ett mindre handbagage, en resväska och en pjäxbag samt ett par skidor eller en snowboard mot en kostnad på 99 kronor i skidfrakt. Den totala vikten på ditt bagage får ej överstiga 25 kg + skidor/snowboard. Ryggsäck med ram/stativ accepteras inte. Bagage utöver detta kommer att avvisas vid bussen, alternativt kommer ett överviktstillägg på 25 kronor per kg t&r debiteras i mån av plats. Rollin’Snow ansvarar för bagaget när detta är inlåst i bussens bagageutrymmet. Bagageutrymmet låses direkt efter ilastning och öppnas först vid om- eller urlastningar. Det är resenärens ansvar att vid om-, i- och urlastningar se till att bagaget kommer med rätt transport. Rollin’Snow eller bussbolaget kan ej hållas ansvariga för förlorat eller skadat bagage under resan, då bagageutrymmet är låst. Resenären ansvarar för sitt bagage fram till dess att chauffören låser bagageutrymmet och från det att utrymmet öppnas för om- eller urlastningar. Rollin’Snow och bussbolaget ansvarar inte för kvarglömda saker och bagage. Vi rekommenderar därför att teckna en reseförsäkring.

11.2.2. Flygbagage – Av flygtekniska skäl är bagagevikten inklusive handbagagevikt begränsad. För närmare upplysning om vad som gäller för just din resa se resebeviset eller www.rollinsnow.se. Kostnad för övervikt debiteras direkt innan avresan på flygplatsen i enlighet med aktuellt flygbolags vid varje tillfälle gällande prislista. På våra flygningar finns det endast ett begränsat antal skidfrakter på flygen. Man måste därför boka plats så snart som möjligt, gärna i samband med att ni bokar resa. Det går även att boka fram till slutbetalning i mån av platstillgång. Skidfrakten på våra charterflyg kostar 450 kronor för ett par skidor eller en snowboard. Flyger ni reguljärt tillämpas respektive flygbolags prislista. Det är ej tillåtet att packa kläder och dyligt i skid- eller snowboardfodralet utan endast ett par skidor eller en snowboard. Det är endast tillåtet att ha ett par skidor eller en snowboard i ett fodral. Skidor/snowboard skall ligga i ett fodral för att skydda övriga gästers bagage. Max vikt per skidfrakt är 8-12 kg beroende på flygbolag. Det är endast möjligt att boka en skidfrakt per resenär.

11.2.3. Föresenat, ej levererat eller skadat bagage. För det fall att av resenären avlämnat eller incheckat bagage försenas, ej levereras eller skadas skall resenären upprätta en rapport (vid flygresor en s.k. PIR-rapport) om det inträffade hos det för transporten ansvariga handlingsbolaget.

11.3. Gruppresevillkor

11.3.1. Med gruppbeställning avses en gemensam beställning av ett sällskap om minst 15 personer under samma bokningsnummer. En gruppbeställning avser även universitets- och gymnasieresor.

11.3.2. Beställaren skall utse en gruppledare med rätt att företräda beställare gentemot Rollin’Snow i alla frågor avseende gruppresan. Anmälan görs av gruppledaren som ansvarar för att anmälningsavgifterna betalas in till Rollin’Snow.

11.3.2.1. Vid universitets- och gymnasieresor görs anmälan individuellt på gruppens hemsida och varje enskild person ansvarar för sin bokning och betalning. Frågor om gruppresan ställs direkt till Rollin’Snow.

11.3.3. Avbeställningsvillkor för grupper. Resenär som bokar sin resa genom en gruppledare skall vända sig till gruppledare vid avbeställning. Resenär som bokar sin resa genom en grupphemsida skall vända sig direkt till Rollin’Snow vid avbeställning. Om en person i en grupp avbeställer sin resa måste nytt avtal göras med kvarvarande resenärer. Detta nya avtal kan påverka tidigare lämnade rabatter eller kan åstadkomma att tombäddstillägg måste debiteras. För övrigt gäller de Allmänna och Särskilda resevillkoren.

11.3.4. Vid bokning av gruppresa med universitet och gymnasieskola avser bokningen transport, inkvartering samt liftkort. Inkvarteringen är ospecificerad fram till ca. tre veckor före avresa, men allmän information om boendet finns presenterad på respektive hemsida. I samband med att boendet specificeras framgår det även om hur många bäddar det finns i varje lägenhet.

11.4. Priser

11.4.1. Alla priser är dagspriser baserade på dagsaktuella växelkurser. När deposition på resan har betalats, ger Rollin’Snow valutagaranti. Förändringar i växelkursen ger därför inte Rollin’Snow rätt att höja resans pris, på samma sätt frånsäger sig kunden rätten till att erhålla nedsättning av resans pris vid förändringar i växelkursen.

11.5. Ej utnyttjad säng

11.5.1. I rummet/lägenheten får endast inkvarteras resenär som beställt hotellet. Resenären som beställt så att tom säng finns i rummet/lägenheten äger ej rätt att inkvartera annan person.

11.6. Minderåriga resenärer

11.6.1. Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till Rollin’Snow innan betalning av resan görs.

 

Kundregister

Kund- och reseuppgifter förs över från vårt bokningssystem till Rollin’Snows kundregister. Då resenären samtyckt till registrering av personnummer används detta som koppling mellan bokningssystemet och kundregistret för att undvika dubbelregistrering. Personuppgifterna behandlas internt för att effektivt samordna erbjudanden och aktiviteter med våra samarbetspartners samt för marknadsföringsändamål. Addressuppgifterna uppdateras regelbundet mot SPAR addressregister. Vänligen meddela Rollin’Snow skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från registret.

 

Tryckfel

Rollin’Snow förbehåller sig rätten att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter i kataloger, broschyrer och på Rollinsnow.se. Rollin’Snow förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren. Rollin’Snow reserverar sig också för eventuella korrekturfel, såväl i tryckta medier som på Rollinsnow.se, samt tryckfel i kataloger och broschyrer.